Gwarancja i serwis

RMA
 

Materiały do pobrania

Zgłoszenia serwisowe przyjmujemy
na formularzu RMA

Instrukcja wypełnienia formularza rejestracji dla urządzeń IT

 

Wszystkie produkty firmy Bosch objęte są rozszerzoną trzyletnią gwarancją. Pragnąc zapewnić najwyższą jakość naszych systemów zabezpieczeń i komunikacji oferujemy również lata niezawodnego serwisowania.

Odbiór i zwrot urządzeń objętych gwarancją jest całkowicie bezpłatny. W przypadku urządzeń nieobjętych gwarancją koszty transportu są wliczone w cenę naprawy. Zajmujemy się również organizacją transportu dla klienta.

Procedura serwisowa opisuje zarówno ogólne warunki gwarancji udzielanej na nasze produkty, jak również warunki napraw dokonywanych po upływie gwarancji.

Prosimy o zapoznanie się z procedurą oraz wypełnienie formularza RMA. Zgłoszenia przyjmowane są w wymienionych poniżej autoryzowanych punktach serwisowych.

 
 

Procedura serwisowa

Ogólne warunki gwarancji

1. Robert Bosch sp. z o.o. (dalej „Gwarant”) udziela gwarancji jakości na urządzenia z zakresu:

 • systemów telewizji przemysłowej,
 • systemów nagłośnieniowych,
 • systemów kongresowych,
 • systemów sygnalizacji włamania i napadu,
 • systemów sygnalizacji pożaru,
 • systemów kontroli dostępu.

Urządzenia objęte gwarancją będą wolne od wad materiałów uniemożliwiających prawidłową eksploatację pod warunkiem prawidłowej eksploatacji i serwisowania. Urządzenia wskazane powyżej są objęte gwarancją, jeżeli zostały zakupione w oficjalnej sieci dystrybucji Gwaranta w Polsce.

2. Okres gwarancji dla wyżej wskazanych urządzeń wynosi 3 lata, z wyjątkiem:

1) Monitorów CRT, twardych dysków, kart pamięci oraz głowic magnetowidowych, dla których okres gwarancji wynosi 1 rok,

2) Baterii, słuchawek, dla których okres gwarancji wynosi 1 rok,

3) Systemów przywoławczych, dla których okres gwarancji wynosi 1 rok,

4) Liniowych czujek pożarowych oraz oświetlaczy podczerwieni LED, dla których okres gwarancji wynosi 5 lat,

5) Czujek serii Blu Line Gen 2, Commercial series oraz Professional series, dla których okres gwarancji wynosi 5 lat,

6) Nośników identyfikacyjnych (tagi, breloki, karty) – ograniczona gwarancja dożywotnia,

6) Kamer rodziny Autodome zakupionych po 31.03.2015 , dla których limitowana gwarancja na części ruchome wynosi 1 rok.

3.

1) Okresy ustalone w ust. 2 są okresami maksymalnymi

2) Bieg okresu gwarancji rozpoczyna się w chwili zakupu urządzenia w oficjalnej sieci dystrybucji Gwaranta w Polsce. W przypadku, gdy klient nie przedstawi faktury zakupu urządzenia w oficjalnej sieci dystrybucji Gwaranta w Polsce, bieg okresu gwarancji rozpoczyna się w dacie produkcji urządzenia

3) Dla Klientów nie będących konsumentami, którzy przedstawią fakturę zakupu urządzenia w oficjalnej sieci dystrybucji Gwaranta w Polsce, bieg gwarancji kończy się z upływem wcze-śniejszego z poniższych terminów:

• Okres wskazany w ust. 2 liczony od daty zakupu urządzenia w oficjalnej sieci dystrybucji Gwaranta w Polsce;

• Okres wskazany w ust. 2 powiększony o 6 miesięcy, liczony od daty produkcji urządzenia.

4. Gwarancja na oprogramowanie, choćby stanowiło ono element produktu niebędącego oprogramowaniem, obejmuje wyłącznie wady fizyczne nośnika, jeżeli zostało dostarczone na materialnym nośniku. Gwarant każdorazowo wymieni nośnik na wolny od wad, jeżeli klient zwróci nośnik wadliwy w terminie 28 dni od jego dostarczenia. Z tytułu jakości oprogramowania klientowi nie przysługują inne roszczenia niż określone w niniejszym punkcie. W szczególności Gwarant nie gwarantuje przydatności oprogramowania dla celu zamierzonego przez klienta, jego kompletno-ści, funkcjonalności, kompatybilności z innym oprogramowaniem lub urządzeniami.

5. Gwarancja obejmuje produkty spełniające następujące warunki:

1) wada powstała z przyczyn tkwiących w sprzedanej rzeczy i ujawniła się w okresie gwarancji,

2) wady nie zostały spowodowane:

a) przez użytkownika lub osobę trzecią,

b) niewłaściwym używaniem produktu lub

c) brakiem prawidłowej konserwacji, lub

d) eksploatacją niezgodną z instrukcjami, lub

e) wyładowaniami atmosferycznymi lub

f) pracą urządzeń w niewłaściwych warunkach otoczenia.

6. Wprowadzenie jakichkolwiek zmian w urządzeniu bez zgody Gwaranta powoduje utratę gwarancji.

7. Niedopełnienie jakichkolwiek warunków procedury reklamacyjnej powoduje utratę gwarancji.

8. Zawiadomienie o wadzie (dalej "Reklamacja") musi zostać dostarczone Gwarantowi na kompletnie wypełnionych formularzu RMA z wyjatkiem urządzeń:

 • Bosch DSA E2700
 • Bosch DSA E2800
 • Bosch Divar IP 6000 rev. 2
 • Bosch Divar IP 7000 rev. 2
 • Stacja robocza HP
 • Serwer HP

Wymienione urządzenia podlegają wcześniejszej rejestracji (według instrukcji zamieszczonej w materiałach do pobrania) i weryfikacji usterki przez dział wsparcia technicznego Robert Bosch (ST.wsparcie@pl.bosch.com ), za pomocą niezbędnych danych diagnostycznych. Każdorazowo wraz z formularzem, uprawniony z gwarancji dostarcza dowód zakupu.

9. Gwarant potwierdza przyjęcie Reklamacji podając status gwarancji oraz sposób realizacji zobowiązań gwarancyjnych.

10. Gwarant realizując zobowiązania gwarancyjne dokonuje według swojego wyboru:

1) wymiany wadliwego urządzenia na odpowiednie urządzenie wolne od wad, regenerowane, z zastrzeżeniem pkt 21 lub

2) naprawy wadliwego urządzenia.

11. Zaznaczając odpowiedź „TAK” w rubryce „Powrót tego samego urządzenia” uprawniony z gwarancji wskazuje preferowany sposób realizacji zobowiązań gwarancyjnych Gwaranta.

12. O ile Gwarant nie wskaże inaczej, uprawniony z gwarancji, po potwierdzeniu otrzymania Reklamacji, dostarcza wadliwe urządzenie wraz z kopią potwierdzenia przyjęcia Reklamacji (decyduje czas dostarczenia urządzenia):

1) W przypadku wskazanym w pkt 10 1) – po otrzymaniu urządzenia wolnego od wad, po dodat-kowym zabezpieczeniu zgodnie z pkt 18, w terminie 7 dni za pośrednictwem wskazanego przewoźnika,

2) W przypadku wskazanym w pkt 10 2) – za pośrednictwem wskazanego przewoźnika, w terminie 14 dni.

13. Nieodesłanie wadliwego urządzenia zgodnie z pkt 12 1) oznacza rezygnację z uprawnień gwarancyjnych (wywiera skutek odstąpienia od umowy gwarancji) oraz złożenie Gwarantowi oferty kupna otrzymanego urządzenia wolnego od wad za cenę rynkową wskazaną przez Gwaranta i pokrycia kosztów przesyłki tego urządzenia. Oferta wiąże przez 14 dni. O ile Gwarant przyjmując ofertę nie wskaże inaczej, sprzedaż następuje z zastrzeżeniem własności rzeczy sprzedanej do czasu zapłaty ceny i pokrycia kosztów przesyłki, zgodnie z art. 589 kc.

14. Nieodesłanie wadliwego urządzenia zgodnie z pkt 12 2) oznacza rezygnację z uprawnień gwarancyjnych (wywiera skutek odstąpienia od umowy gwarancji).

15. Gwarant przystąpi do realizacji zobowiązań gwarancyjnych, w terminie 3 dni roboczych po uzna-niu Reklamacji. Przyjęcie Reklamacji nie oznacza uznania istnienia wady i nie stanowi uznania zobowiązań wynikających z gwarancji. Gwarant, niezależnie od wybranej procedury zgodnie z pkt 12, zbada dostarczone urządzenie w celu stwierdzenia istnienia roszczeń z gwarancji.

16. W przypadku odmowy przyjęcia przez Klienta urządzenia wolnego od wad dostarczonego w ramach Reklamacji, Klient zobowiązany jest do pokrycia opłaty manipulacyjnej w wysokości 150 zł.

17. Czynności związane z obsługą roszczeń gwarancyjnych, w szczególności odbieraniem Reklamacji i urządzeń, których one dotyczą, dokonują wyłącznie autoryzowane punkty serwisowe Gwaranta wskazane każdorazowo w Internecie pod adresem www.boschsecurity.pl.

18. Reklamacja w stosunku do urządzenia niepodlegającego gwarancji, w tym gdy niepodleganie gwarancji zostało stwierdzone przez Gwaranta po zbadaniu urządzenia, oznacza zlecenie pod-miotowi wskazanemu w pkt 17, dokonanie ekspertyzy dostarczonego urządzenia zgodnie z ogól-nymi warunkami dostarczonymi przez ten podmiot. Taka ekspertyza oraz późniejsza naprawa dokonywane są poza zakresem zobowiązań Gwaranta.

19. Sposób opakowania przesyłanego urządzenia musi być dostosowany do typu urządzenia i za-bezpieczać je przed uszkodzeniem. Jeżeli urządzenie zostanie uszkodzone w związku z niewłaściwym opakowaniem gwarancja wygasa.

20. W przypadku wskazanym w pkt 10 1) wraz z produktem zamiennym przesyłany jest dokument Packinglist, który należy podpisać w celu potwierdzenia otrzymania przesyłki, a następnie odesłać faxem lub mailem do odpowiedniego punktu serwisowego.

21. W przypadku otrzymania zasadnej Reklamacji w terminie 28 dni od zakupu nowego urządzenia, Gwarant wymieni wadliwe urządzenie na fabrycznie nowe urządzenie wolne od wad. Takie urządzenia muszą być dostarczone kompletne w oryginalnym opakowaniu ze wszystkimi dodatkowymi akcesoriami typu okablowanie, czy instrukcje obsługi w terminie 28 dni od dnia zakupu. W przypadku niedopełnienia postanowień niniejszego punktu produkt nie zostanie wymieniony na nowy lecz naprawiony jak w przypadku uznania Reklamacji.

22. Jeżeli Reklamacja została złożona później niż na 90 dni przed upływem okresu gwarancji, Gwarant udziela na warunkach wskazanych powyżej, gwarancji na urządzenie naprawione lub wymienione na okres 90 dni. W pozostałych przypadkach gwarancja na urządzenie naprawione lub wymienione upływa w terminie upływu gwarancji obliczonym dla urządzenia wadliwego.

23. Każdorazowo realizując zobowiązania gwarancyjne Gwarant usuwa z urządzenia wszelkie zapisane w nim dane. Dane przed usunięciem nie są archiwizowane przez Gwaranta.

24. Urządzenie, którego dotyczy Reklamacja nie może być dostarczane w zestawie ani wraz z wypo-sażeniem (np. monitory bez kamer i kabli, kamery bez obiektywów CS i mocowań czy elementy dodatkowe bez przejściówek).

25. Odpowiedzialność Gwaranta ograniczona jest do świadczeń wskazanych powyżej. Gwarant nie odpowiada za szkodę z wyjątkiem szkody wyrządzonej umyślnie.

26. Warunkiem odpowiedzialności Gwaranta w przypadku nieprawidłowości w dostawie (w tym dostawy niekompletnej lub uszkodzenia w transporcie) jest podjęcie przez klienta we właściwym terminie wszelkich działań zapewniających możliwość uzyskania przez Punkt Serwisowy odszkodowania od podmiotu dostarczającego przesyłki. Działania wskazane w zdaniu poprzednim obejmują w szczególności odzwierciedlenie niezgodności w liście przewozowym

27. Przepisów o rękojmi nie stosuje się.

28. Strony nie ponoszą odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań, jeżeli było to wynikiem działania siły wyższej.

29. Przez siłę wyższą rozumie się zdarzenie nadzwyczajne, o charakterze zewnętrznym, niemożliwe do przewidzenia i zapobieżenia.

30. Wszelkie spory związane z gwarancją podlegają rozstrzygnięciu sądu właściwego dla siedziby Gwaranta.

 

Ogólne warunki usuwania wad po upływie gwarancji

1. Zgłoszenie wady niepodlegającej gwarancji, w tym gdy niepodleganie gwarancji zostało stwierdzone przez Gwaranta po zbadaniu urządzenia, oznacza zlecenie punktowi serwisowemu, w którym została zgłoszona wada, dokonania ekspertyzy dostarczonego urządzenia wraz wyceną kosztów usunięcia wady lub dostarczenia urządzenia wolnego od wad lub ofertę zakupu nowego urządzenia zgodnie z niniejszymi ogólnymi warunkami.

2. Wycena wskazana w pkt 1 obejmuje również koszt dokonania ekspertyzy i koszty przesyłek.

3. Po otrzymaniu wyceny zgodnie z pkt 1, klient może w terminie 14 dni, zlecić dokonanie naprawy lub wyrazić zgodę na dostarczenie zaproponowanego urządzenia wolnego od wad.

4. Niezlecenie naprawy lub niewyrażenie zgody na dostarczenie zaproponowanego urządzenia wolnego od wad, w terminie wskazanym powyżej, powoduje obciążenie Klienta kosztami manipulacyjnymi w wysokości 150 zł.

5. Zapłata wynagrodzenia wskazanego powyżej lub ceny sprzedaży oraz pozostałych należności następuje w terminie 14 dni od wystawienia faktury.

6. Warunkiem odpowiedzialności Punktu Serwisowego w przypadku nieprawidłowości w dostawie (w tym dostawy niekompletnej lub uszkodzenia w transporcie) jest podjęcie przez klienta we właściwym terminie wszelkich działań zapewniających możliwość uzyskania przez Punkt Serwisowy odszkodowania od podmiotu dostarczającego przesyłki. Działania wskazane w zdaniu poprzednim obejmują w szczególności odzwierciedlenie niezgodności w liście przewozowym.

7. Każdorazowo z urządzenia usuwane są wszelkie zapisane w nim dane. Dane przed usu-nięciem nie są archiwizowane.

8. Strony nie ponoszą odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań, jeżeli było to wynikiem działania siły wyższej.

9. Przez siłę wyższą rozumie się zdarzenie nadzwyczajne, o charakterze zewnętrznym, niemożliwe do przewidzenia i zapobieżenia.

10. Postanowienia gwarancji dotyczące zasad dostarczania urządzeń stosuje się odpowiednio.

11. Wszelkie spory związane ze stosowaniem niniejszych ogólnych warunków będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla m. st. Warszawy.

 

Autoryzowani partnerzy serwisowi

Firma Adres Telefon
ANB Sp. z o.o. Warszawa 04-787
ul. Zerzeńska 36
+48 22 612 1616
+48 606 338 993
Arpol Sp. J. Poznań 60-545
ul. Kajki 1
+48 61 846 2100
DTS SYSTEM Sp. z o.o. Lublin 20-150
ul. Ceramiczna 1
+48 81 748 9333
Dyskret Sp. z o.o. Kraków 30-023
ul. Mazowiecka 131
+48 12 423 3100
MKJ Sp. z o.o. Sp. k. Gdańsk 80-299
ul. Kielnieńska 187
+48 58 770 1905
PTH Secural Sosnowiec 41-205
ul. Gen. K. Pułaskiego 4
+48 32 291 8617