Rozwiązania Bosch Security Systems dla transportu kolejowego

 

Na właściwym torze dzięki rozwiązaniom Bosch


W ostatnich latach przemysł transportowy stał się bardziej podatny na zagrożenia związane z bezpieczeństwem. Jednym z największych wyzwań jest ochrona dworców kolejowych, gdzie należy zadbać o bezpieczeństwo pasażerów, pracowników, towarów, infrastruktury i majątku trwałego. Wiele obiektów dworcowych jest dostępnych całodobowo, np. tory, przejścia podziemne, parkingi, przechowalnie bagażu czy wagony i lokomotywy na postoju. To komplikuje kwestię zapewnienia bezpieczeństwa. Zagadnienia, które należy rozważyć obejmują następujące kwestie:

  • Zapobieganie i/lub reagowanie na różnorodne akty terrorystyczne, takie jak zamachy bombowe, akty samobójcze i sabotaż
  • Zagrożenie wybuchem lub pożarowe wynikające z przechowywania łatwopalnych cieczy
  • Identyfikacja i kontrola bagażu pozostawionego bez opieki
  • Kontrola dostępu do wyznaczonych obszarów
  • Szybka i zorganizowana ewakuacja ludności w sytuacjach zagrożenia

Bosch Security Systems opracował rozwiązania, które stanowią odpowiedź na postawione tu pytania związane z bezpieczeństwem na dworcach kolejowych.

 
 
 

Systemy telewizji dozorowej

Video Management System firmy Bosch umożliwia pełne zarządzanie wszystkimi elementami wideomonitoringu. Kamery CCTV wysokiej rozdzielczości mogą bez przerwy monitorować ruch osób poruszających się po różnych strefach. Kamery PTZ o każdej porze dnia i nocy obserwują osoby zbliżające się lub próbujące przeskoczyć granice stacji kolejowej. Termiczne kamery PTZ wykrywają ruch niezależnie od warunków pogodowych, co ułatwia ochronę torów przed wtargnięciem osób i zatrzymaniu ruchu pociągów. Nagrania wideo mogą służyć za dowód w sądzie.

Inteligentna zaawansowana analiza obrazu (IVA) firmy Bosch umożliwia wczesne wykrywanie podejrzanych zachowań i identyfikację porzuconego lub pozostawionego bez opieki bagażu. Kamery śledzące ruch pomagają weryfikować alarmy i w razie potrzeby ostrzegają operatora systemu. Funkcja wyszukiwania materiału na potrzeby dowodowe, tzw. "forensic search", umożliwia szybkie dotarcie do odpowiedniego materiału wideo.

 

Systemy kontroli dostępu

Sieciowy system kontroli dostępu firmy Bosch zapobiega sytuacjom nieupoważnionego wstępu do zastrzeżonych obszarów, np. obiektów obsługi technicznej pociągów, kas biletowych, biur pocztowych czy przechowalni bagażu. Obsługuje szeroki zakres czytników i zapewnia integrację z wizyjnymi systemami dozorowymi, dzięki czemu możliwa jest rejestracja i archiwizacja zdarzeń dostępu. Wtargnięcia automatycznie wywołują uruchomienie alarmu.

 

Systemy sygnalizacji włamania i napadu

Groźbie kradzieży na dworcach kolejnych podlega sprzęt, fracht, bagaż osobisty, a nawet miedziane przewody z obszaru stacji.

System sygnalizacji włamania i napadu firmy Bosch pomaga zwiększyć bezpieczeństwo dzięki kontroli drzwi, wejść do pojazdów oraz przekraczania granic stacji przez nieupoważnione lub podejrzane osoby i pojazdy. Sytuacje zagrożenia wykrywane są przez detektory i przekazywane operatorowi systemu. Następnie operator może wykorzystać Bosch Video Management System ze współpracującymi kamerami CCTV wysokiej rozdzielczości oraz inteligentną analizę obrazu IVA. Umożliwi to weryfikację alarmu oraz podjęcie odpowiednich działań, jak również przeszukiwanie materiału dla potrzeb dowodowych.

 

Systemy nagłośnieniowe i DSO

Wysokiej jakości systemy nagłośnieniowe i dźwiękowe systemy ostrzegawcze są niezbędne do ogłaszania komunikatów oraz zapewnienia ochrony i bezpieczeństwa, np. akcji ewakuacyjnych poszczególnych peronów lub całego dworca kolejowego. Systemy te należy zintegrować z zastanymi bazami, oprogramowaniem i systemami zabezpieczeń.

Modułowe systemy nagłośnieniowe i DSO firmy Bosch doskonale służą do nadawania zarówno zwykłych komunikatów głosowych, jak również komunikatów ewakuacyjnych - zawsze niezawodnie i z wysoką zrozumiałością mowy. Cyfrowy dźwiękowy system ostrzegawczy Praesideo nadaje się nawet do największych dworców kolejowych.

Ze względu na położenie większości dworców kolejowych na obszarach gęsto zaludnionych, komunikaty głosowe muszą być głośne i zrozumiałe. Jednak nocą może to zakłócać spokój okolicznych mieszkańców. Z tego względu system Praesideo oferuje automatyczne dostosowanie natężenia dźwięku do poziomu hałasu.

 

Systemy sygnalizacji pożarowej

W celu ochrony życia i mienia na dworcach kolejowych niezbędne jest szybkie wykrywanie pożarów, ich lokalizacja, ocena i opanowanie. Zatłoczone hale, wysokie stropy, duże otwarte przestrzenie i znaczne odległości do wyjść ewakuacyjnych mogą stanowić poważny problem.

Czujki i modułowe centrale sygnalizacji pożarowej firmy Bosch idealnie się do tego nadają. Wykorzystanie inteligentnych algorytmów zapewnia wczesne i niezawodne wykrywanie zagrożenia, a jednocześnie duży stopień odporności na fałszywe alarmy i szybką reakcję. Dużą liczbę czujek można połączyć w pętle o maksymalnej średnicy 3000 m oraz sieci obejmujące działaniem wiele budynków i konstrukcji. Centrale automatycznie wysyłają powiadomienia do lokalnych służb przeciwpożarowych. Dodatkowo są sprzężone z systemami tryskaczy, wentylacji oraz nagłośnieniowymi, a także systemem zarządzania budynkiem Building Integration System (BIS) firmy Bosch. Dzięki temu możliwe jest zwalczanie pożarów różnego pochodzenia i nadzór nad procesem ewakuacji dużych grup ludności.

 

Systemy zarządzania budynkiem

Konieczne jest efektywne zarządzanie współdziałaniem wszystkich systemów zabezpieczeń, nagłośnieniowych i automatyzacji zainstalowanych na dworcu kolejowym.

System zarządzania budynkiem (BIS) firmy Bosch to pojedynczy internetowy kokpit służący do monitorowania wszystkich systemów bezpieczeństwa, ochrony i zarządzania obiektem. System umożliwia zarządzanie alarmami, szybkie rozprzestrzenienie alarmu za pomocą map lokacyjnych oraz procedury zaradcze. Gwarantuje płynne współdziałanie systemu alarmu pożarowego i systemu sygnalizacji włamania, a także dźwiękowych systemów ostrzegawczych, kontroli dostępu, CCTV oraz automatyzacji obiektu.

Zastosowanie systemu BIS umożliwia jednemu operatorowi nadzorowanie i kontrolowanie wszystkich systemów zabezpieczających, a jednocześnie zapewnia szybsze reagowanie na różne zdarzenia oraz wysoką skuteczność całego systemu.

 

Projekty referencyjne


 

Metro Sao Paulo, Brazylia

Metro jest głównym środkiem transportu dla 3 mln pasażerów dziennie. Składa się z 5 linii, 55 stacji, a jego sieć posiada ponad 60 km długości. System kolei podziemnej jest stosunkowo nowy, ponieważ pierwsza linia działa od 1974 roku. Centrum monitoringu kolei podziemnej powstał w tym samym czasie z misją kontroli ruchu komunikacyjnego.

 
 
 

Minimetro Perugia, Włochy

W 1998 roku miasto Perugia założyło Minimetrò S.p.A, spółkę akcyjną z publicznym kapitałem większościowym. Nowa firma powstała z zmiarem zaprojektowania, wdrożenia i zarządzania szybką koleją szynową miasta Perugia.Ten nowy, innowacyjny i alternatywny system transportu publicznego obejmuje trasę Pian di Massa-Monteluce o długości 3,8 km i łącznym nakładzie finansowym 80 mln EUR.

 
 

Dworce kolejowe - broszura

Rozwiązania zapewniające bezpieczeństwo na dworcach kolejowych

 
 

Lista obiektów referencyjnych

Przejdź do przykładów projektów i instalacji

 
 

Video Portal

Zobacz filmy na temat naszych produktów i rozwiązań